362-ευρώ-κατευθείαν-στους-λογαριασμούς-6403

362 ευρώ κατευθείαν στους λογαριασμούς: Νέο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ και οι δικαιούχοι που θα το λάβουν

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα ενοικίου

Ο ΟΠΕΚΑ ετοιμάζει νέο επίδομα ύψους μέχρι και 362 ευρώ. Οι δικαιούχοι του νέου επιδόματος ενοικίου ύψους ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Συγκεκριμένα το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, που απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες υπερηλίκων άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία.

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και εκτός των άλλων προϋποθέσεων δεν λαμβάνουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους σύνταξη, εκτός τη σύνταξη του ν.1296/1982, όπως ισχύει και το επίδομα του ν.4387/2016, ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Προϋποθέσεις για το νέο επίδομα ενοικίου

 • Ηλικιακές – Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
 • Εισοδηματικές – Το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ και τα ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των 8.640 €.
 • Ασφαλιστικές – Δεν λαμβάνουν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση την (σύνταξη) παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα.
 • Ιδιοκτησιακές – Δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή αμφότεροι από κοινού πλήρες δικαίωμα (100%) κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας, δεν τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο για τη στέγασή τους, ούτε έχουν μεταβιβάσει μετά τη δημοσίευση του ν.4756/2020 με συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής ή δωρεάς το ανωτέρω δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε τέτοιο ακίνητο.
 • Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης – Οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δεν διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φιλοξενίας: α) ανηλίκου με το οποίο ο αιτών ή η σύζυγός του συνδέεται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού, β) ατόμου με αναπηρία διαπιστωμένη από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, συνδεόμενο με τον αιτούντα ή τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης με συγγένεια α΄ ή β βαθμού.
 • Εργασιακές – Ο/Η αιτών/ουσα ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.
 • Οικονομικές – Δεν συντηρούνται από τρίτο, πλην συζύγου, άτομο.
 • Οικονομικές – Δεν επιδοτούνται με άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.
 • Εισοδηματικές – Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7.000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους ή έτερου συμφώνου συμβίωσης, το ποσό των 10.500 €.
 • Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης – Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον από το έτος 2012 μέχρι την υποβολή της αίτησης).

ΟΠΕΚΑ: Όσα θα χρειαστείτε για να κάνετε την αίτηση

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα/σας/συζύγου ή έτερου μέρους συμβίωσης.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2.1 Βεβαίωση διαμονής σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας.)

2.2 Φωτοαντίγραφο του διαζευκτήριου καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η διάζευξη.

3. Εκτυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου υπογεγραμμένο και από τα δυο μέρη (ενοικιαστή και ιδιοκτήτη) που να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και θεωρημένο από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών και των δυο μερών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία ο αιτών/ούσα δηλώνει ότι: 1) σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης ή επιδόματος για τον ίδιο σκοπό σε μένα ή τον/την σύζυγό μου ή το έτερο μέρος της συμβίωσής μου, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο ημεδαπής ή αλλοδαπής, της Ελλάδας η του εξωτερικού, θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ. 2) για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική μου, οικογενειακή και περιουσιακή μου κατάσταση ή απουσία μου στο εξωτερικό, θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός IBAN.

6. Φωτοαντίγραφο του εντύπου “Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων” και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπόχρεου (εκκαθαριστικών σημειωμάτων) της αρμόδιας φορολογικής αρχής από το οικ. έτος 2012 έως και σήμερα.

7. Φωτοαντίγραφο του εντύπου “Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013” (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα του έτους υποβολής της αίτησης.

8. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9, δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

9. Φωτοαντίγραφα του εντύπου Ε2 “Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας του φορολογικού έτους που υποβάλλεται το αίτημα”.

Βήματα

 • Υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής
 • Πρωτοκόλληση αίτησης
 • Ανάθεση σε υπάλληλο
 • Καταχώριση της αίτησης
 • Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών
 • Αλληλογραφία για συμπληρωματικά δικαιολογητικά
 • Έκδοση απορριπτικής απόφασης
 • Εκδίδεται εγκριτικής απόφασης
 • Πληρωμή
 • Αρχειοθέτηση

Σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του οργάνου εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του ΟΠΕΚΑ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της πράξης.

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ